POLINA KOZHELSKAYA      Photography by      FABIO NOSOTTI

 

Thanks to  ELITE MODEL MANAGEMENT

 

BACK